//lyndsay.eu/wp/wp-content/uploads/2016/08/image_00006.jpg

Mijn verhaal

(For English, please scroll down) Lyndsay heeft haar kunstopleiding gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na enkele jaren collecties te hebben ontworpen voor diverse modelabels, maakte zij de draai naar het illustreren. Eerst voor reclamebureaus maar daarna voornamelijk voor verschillende tijdschriften. Bekend is zij vooral om haar symbolische collagetechniek voor Happinez, en de gemengde techniek voor haar culinaire column in Margriet. Andere titels zijn bv: Seasons, Vrouw, Marie Claire, Cosmopolitan en At Home, waarvoor zij onderwerpen illustreerde variërend van psychologie, tot natuurtekeningen en astrologie.

Ook wenskaarten, boeken, agenda’s en een home deco-lijn zijn verschenen onder haar naam. Alsmede serviezen voor oa Douwe Egberts en Blokker.

Ondertussen bleef  zij ook haar grote passie beoefenen, namelijk het schilderen van mensen!“Dit is waar ik uiteindelijk wilde uitkomen met mijn werk, het contact met mensen en de focus op dit altijd fascinerende onderwerp”. Want het is prachtig om de ziel van de persoon op het doek te krijgen. En natuurlijk de gelijkenis , daar mag geen twijfel over bestaan!” Maar een portret moet ook een kunstwerk op zich zijn en daarom hecht ik belang aan een bijzondere achtergrond”. Bekijk je het werk van dichtbij dan is niets wat het lijkt! Allerlei botanische en dierlijke elementen  zijn verstopt en verwerkt in de schilderijen, waarbij collage een belangrijke rol speelt.

Onlangs typeerde een klant het werk van Lyndsay als volgt: "Voordat je Lyndsay's werk ziet wist je niet dat je eigenlijk naar een portret op zoek was. Bij een ontmoeting met de schilderijen komt het enthousiasme, over de techniek en de originele vorm waarin de mens is weergegeven. Men gaat dan vaak wel een reden bedenken om een familielid in haar kunstwerken te laten figureren. Want dat is wat er eigenlijk gebeurt. De mens is onderdeel van de kunst, niet slechts een portret".

Waarom ik dit doe

Ik schilder. Al mijn ervaring met werk op creatief gebied komt samen in mijn schilderijen. Ik schilder het onderwerp dat mij het meest fascineert, de mens. Telkens weer ben ik verwonderd over deze geniale uiting van onze creatie en daarom is het prachtige lichaam en de complexe geest weergeven op doek bij ieder schilderij de uitdaging. Ik schilder mensen in opdracht en ook in mijn vrije werk is het vaak onderdeel van het doek.

Als kind tekende ik al niets liever dan mensen. Het is ook meer een dagelijkse behoefte dan een keuze!

Ik schilder om mijn eigen wereld te creëren, al die dimensies die er tegelijkertijd zijn. Maar ook om mensen opnieuw naar zichzelf te laten kijken, en te laten zien hoe prachtig ze zijn! Het lijkt een eeuwige zoektocht naar een manier om te bedenken hoe ieder persoon in zijn kunstwerk te laten opgaan, net zo organisch als zijn omgeving. Mens is natuur, natuur is zijn wezen.

Een zeer gedetailleerde en gelaagde collagetechniek, vaak in combinatie met aluminium en bladgoud, versterken de symboliek in het werk.

//lyndsay.eu/wp/wp-content/uploads/2016/08/image_00009-4.jpg

Why I do what I do

I paint. All my experience with previous work in the creative field comes together in my paintings. I paint the subject that fascinates me most, people. I am always amazed by this brilliant expression of our creation and that is why portraying the beautiful body and complex mind on canvas is the challenge with every painting. I paint people on commission and in my free work it is often part of the canvas.

As a child, there was nothing I loved more than drawing people. It is also more of a daily need than a choice!

I paint to create my own world, all those dimensions that exist at the same time. But also to make people look at themselves again and show how beautiful they are! It seems like an eternal search to find a way to integrate each person into his work of art, just as organically as his environment. Man is nature, nature is his being.

A highly detailed and layered collage technique, often in combination with aluminum and gold leaf, enhances the symbolism I incorporate in my work.

My Story

Lyndsay received her art training at the Academy of the Arts in Utrecht. After several years of designing collections for various fashion labels, she turned to illustrating. First for advertising agencies,  then mainly for various magazines. She is best known for her symbolic collage technique for Happinez, and the mixed technique for her culinary column in Margriet. Other titles include: Seasons, Woman, Marie Claire, Cosmopolitan and At Home, for which she illustrated subjects ranging from psychology to nature drawings and astrology.

Postcards, books, diaries and a home decor line have also been published under her name. As well as tableware for Douwe Egberts and Blokker, among others.

In the meantime, she also continued to practice her great passion, namely painting people! “This is where I ultimately wanted to end up with my work, the contact with people and the focus on this endlessly fascinating subject.” Because it is beautiful to capture the soul of the person on the canvas. And of course the resemblance, there can be no doubt about that!” But a portrait must also be a work of art in itself and that is why I also pay a lot of attention to a special background.” If you look at the work up close, nothing is what it seems! All kinds of botanical and animal elements are hidden and incorporated in the paintings, in which collage plays an important role.

Recently a customer characterized Lyndsay's work as follows: "Before you see Lyndsay's work, you didn't know that you were actually looking for a portrait. When you encounter her paintings, you experience enthusiasm, about the technique and the unique was in which the subject is depicted. People often come up with a reason to have a family member be part of her works of art. Because that is what actually happens. The person is part of the artwork, it is not just a portrait."